Norway grants project
The project “Development of a prototype of an innovative construction waste removal service processing and logistics management platform” receives a grant in the amount of 129 995,00 EUR from the Norwegian Financial Mechanism Program. The aim of this project is to develop a new product - an innovative construction waste removal service processing and logistics management platform.

Published: 11.04.2022
Supported by Norway through the Norway Grants
Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Project name:
Development of a prototype of an innovative construction waste removal service processing and logistics management platform
Project Number:
NP-2022/12
Programme:
Norwegian Financial Mechanism’s 2014-2021 Programme “Business Development, Innovation and SME’s”
Open call for proposals:
Small grant scheme “Development of green industry innovation and ICT products”
Co-financing beneficiary:
SIA “ZOLT”
Project partner:
AS “Carling Bygg”
Total project’s eligible costs:
186 000,00 EUR
Grant funding:
129 995,40 EUR
Project purpose:
To develop a new product - an innovative construction waste removal service processing and logistics management platform
Place of project implementation:
Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002
Project implementation period:
24 months (1 March 2022 to 29 February 2024)
Contact person:
Krists Devids Lācis, phone: 27080202, e-mail: laciskrists@gmail.com
Further information about the programme:
www.eeagranti.lv
About Norway grants
The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.
Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.
Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:
#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs
Norvēģijas grantu projekts
Projekts “Inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrāde” saņem grantu 129 995,00 EUR apmērā no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas. Projekta mērķis ir jauna produkta - inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēma – izstrāde.

Publicēts: 11.04.2022
Projektu atbalsta Norvēģijas granti
Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai
Projekta nosaukums:
Inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrāde
Projekta numurs:
NP-2022/12
Programma:
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”
Atklāts konkurss:
Neliela apjoma grantu shēmā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”
Līdzfinansējuma saņēmējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZOLT”
Projekta partneris:
AS “Carling Bygg”
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas:
186 000,00 EUR
Granta līdzfinansējums:
129 995,40 EUR
Projekta mērķis:
Izstrādāt jaunu produktu - inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēma.
Projekta īstenošanas vieta:
Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002
Projekta īstenošanas periods:
24 mēneši (no 2022. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim)
Kontaktpersona:
Krists Devids Lācis, tālr. 27080202, e-pasts: laciskrists@gmail.com
Papildu informācija par programmu:
www.eeagranti.lv
Par Norvēģijas grantiem
Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.
Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.
Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:
#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
#5 Tieslietas un iekšlietas
Наши контакты
Реквизиты

SIA “ZOLT”

Рег. №: 40203290072

SWIFT код HABALV22

LV798HABA0551050140948

Телефон

+371 270 80202

Почта

birojs@zoltapp.lv

Юридический адрес

Улица Марупес 4, Рига,

LV-1002

Фактический адрес

Улица Марупес 4, Рига,

LV-1002

Загрузите приложение через Google Play и App Store