Loterijas noteikumi
Loterijas atļaujas numurs - 7263
1. Vispārīgi noteikumi
1. Loterijas organizētājs ir SIA “ZOLT” reģ. nr. 40203290072, juridiskā adrese - Rīga, Mārupes iela LV-1002, loterijas norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija.
2. Loterijas norises sākuma datums ir 12.04.2022, loterijas norises beigu datums ir 01.08.2022.
2. Laimestu fonds
1. 1 (viens) putekļsūcējs slapjai un sausai tīrīšanai “wd 6 30l s 2,2m 8m p d st”, 229,50 EUR (divi simti divdesmit deviņi eiro un 50 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uz šo laimestu pretendē tikai tie dalībnieki, kuri izpildījuši šo noteikumu 3. punktā minētās prasības.
2. 1 (viens) “augstspiediena mazgātājs k 3”, 129,20 EUR (viens simts divdesmit deviņi un 20 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uz šo laimestu pretendē tikai tie dalībnieki, kuri izpildījuši noteikumu šo 3. punktā minētās prasības.
3. 1 (viens) “logu tīrītājs wv 1 premium”, 51,00 EUR (piecdesmit viens eiro un 00 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uz šo laimestu pretendē tikai tie dalībnieki, kuri izpildījuši šo noteikumu 3. punktā minētās prasības.
Kopējais balvu fonds 409,70 EUR (četri simti deviņi eiro un 70 centi)
3. Piedalīšanās noteikumi
1. Loterijā var piedalīties ikviena persona, kura caur https://zoltapp.lv mājaslapu iznomājusi būvniecībā radušos atkritumu utilizācijas konteineru izmantojot PROMO kodu “Konteineri2022”. Pasūtījums var tikt apmaksāts gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.
2. Loterijā tiks iekļauti visi pasūtījumi, kuri tiks apmaksāti līdz 01.08.2022 plkst. 9.00
3. Dalībnieks var piedalīties loterijā neierobežotu reižu skaitu.
4. Loterijas dalībnieki ir informēti, ka piedaloties loterijā laimesta iegūšanas gadījumā, loterijā laimējušās personas dati (vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs) saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu tiks izmantoti loterijas laimētāju izziņošanai.
4. Loterijas dalībnieku izmaksas
1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam vismaz vienu reizi jāiznomā būvniecībā radušos atkritumu utilizācijas konteiners, izmantojot mājaslapu https://zoltapp.lv, kurā pie konteinera pasūtīšanas jāievada PROMO kods - “Konteineri2022”.
2. Visus ar loterijas laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks loterijas organizētājs.
3. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti.
5. Laimētāju noteikšana un izredzes laimēt
1. Laimētāji tiks noteikti no pasūtījumiem, kuri izveidoti ievietojot PROMO kodu “Konteineri2022”, kas atbilst attiecīgajam laika periodam (skatīt 1.2. punktu) pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību (https://miniwebtool.com/random-picker/).
2. Loterijas izlozes vieta un laiks: Mārupes iela 4, Rīga, 01.08.2022, plkst.12:00. Loterijas dalībniekiem nav jāierodas uz izlozi, par rezultātu laimētājs tiks informēts personīgi.
3. Paredzamais dalībnieku skaits 300, izredzes laimēt 3:300.
4. Visas balvas tiks izlozētas vienlaicīgi, un tiks piešķirtas izlozes secībā.
6. Laimētāju paziņošana
1. Laimētāja vārds, uzvārds un pasūtījuma numurs tiks publicēts ZOLT mājaslapā https://zoltapp.lv 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izlozes beigām un ar katru no laimētājiem ZOLT sazināsies personīgi.
2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts ZOLT mājaslapā https://zoltapp.lv līdz 01.08.2022., plkst. 17:00. un būs pieejams līdz 01.09.2022.
7. Laimesta saņemšana
1. Laimests tiks nodots laimētājam personīgi, tam ierodoties SIA “ZOLT” biroja telpās Rīgā, Mārupes ielā 4, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16.00 iepriekš saskaņojot, vai atsevišķi vienojoties par citu saņemšanas vietu un laiku.
2. Laimests tiks nodots laimētājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, pirms tam uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
3. Laimestus iespējams izņemt līdz 2022. gada 1. septembrim, ja laimestam nepiesakās līdz šim datumam, tad tiek uzskatīts, ka laimētājs no laimesta ir atteicies un tas paliek SIA “ZOLT” īpašumā.
4. Laimētāji ir tiesīgi atteikties no laimesta.
5. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā vai bezskaidrā naudā.
6. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par laimesta neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi.
8. Pretenziju iesniegšana
1. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai tās norisi jāsūta rakstveidā Loterijas rīkotājam – SIA “ZOLT”, (vienotais reģistrācijas numurs 40203290072), juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002, Latvija, līdz 01.09.2022. ar norādi “Tīrai Latvijai loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
9. Personas, kuras nevar piedalīties loterijā
1. Loterijā nevar piedalīties SIA “ZOLT” darbinieki, kā arī uzņēmuma darbinieku ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un laimējis, viņam laimests netiek izsniegts.
Наши контакты
Реквизиты

SIA “ZOLT”

Рег. №: 40203290072

SWIFT код HABALV22

LV98HABA0551050140948

Телефон

+371 27 700 700

Почта

birojs@zoltapp.lv

Юридический адрес

Улица Марупес 4, Рига,

LV-1002

Фактический адрес

Улица Марупес 4, Рига,

LV-1002

Загрузите приложение через Google Play и App Store