Konteineru novietošanas noteikumi
Maksimālais dīkstāves/gaidīšanas laiks , pie konteinera tūlītējas, uzkraušanas ir līdz 1 stundai, ja tas pārsniedz iepriekšminēto, tad gaidīšanas laika tarifs ir 29,00 eur/h + PVN. Pārkrauta konteinera gadījumā soda nauda tiek piemērota 100,00 eur + PVN. Svara ierobežojumu neievērošanas gadījumā soda nauda tiek piemērota 200,00 eur + PVN. Konteinera noma sākot ar ceturto darba dienu 2,00 eur/dienā + PVN. Klients norāda vietu konteinera(u) novietošanai nodrošinot tai ērtu piekļuvi ievešanas un izvešanas reizēs. Nepieciešamības gadījumā saskaņojot konteinera(u) izvietošanas vietu ar zemes īpašnieku. Konteineru(s) AIZLIEGTS pārvietot.
Noteikumi un nosacījumi
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
Izmantojot kādu no SIA “ZOLT” (ZOLT) tīmekļa lietotnē “ZOLT Web App” (ZOLT Tīmekļa Lietotnē) norādītajiem pakalpojumiem, Jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus (Noteikumi). Pirms ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītā Pakalpojuma pasūtīšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja tiem nepiekrītat, lūdzu, neizmantojiet ZOLT Tīmekļa Lietotni un neveiciet tajā piedāvāto Pakalpojumu pasūtīšanu.
Definīcijas
 • Klients – fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies un lieto ZOLT Tīmekļa Lietotni, un veic ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītā Pakalpojuma/-u pasūtīšanu.
 • Konts – ZOLT Tīmekļa Lietotnē izveidots un reģistrēts Klienta lietotāja konts (profils).
 • Noteikumi – Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kas nosaka Pasūtījuma noformēšanas un sniegšanas kārtību, kas ir saistoša Klientam un Partnerim, ja tas izmanto ZOLT Tīmekļa Lietotni un piesaka Partnera nodrošinātos Pakalpojumus.
 • Pakalpojumi – būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, kuri ir pieejami pasūtīšanai ZOLT Tīmekļa Lietotnē un kuru izpildi pēc Pasūtījuma noformēšanas nodrošina Partneris.
 • Partneris – Pakalpojumu sniedzējs, kas ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas konkrēto Pakalpojumu sniegšanai, ir noslēdzis sadarbības līgumu ar ZOLT un piedāvā savus pakalpojumus ar ZOLT Tīmekļa Lietotnes starpniecību.
 • Pasūtījums – Klienta ZOLT Tīmekļa Lietotnē izvēlēts un noformēts Pakalpojuma pasūtījums, kas saskaņā ar Noteikumiem ir saistošs Klientam un Partnerim un kas pēc tā noformēšanas un apstiprināšanas no Partnera puses kopā ar Noteikumiem ir uzskatāms par distances līgumu starp Klientu un Partneri.
 • ZOLT – SIA “ZOLT”, reģistrācijas numurs 40203290072, juridiskā adrese Mārupes iela 4, Rīga, Latvija, pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs LV40203290072. ZOLT elektroniskā pasta adrese: birojs@zoltapp.lv.
 • ZOLT Tīmekļa Lietotne – tīmekļa lietotne (digitāla lietotne) ar nosaukumu “zoltapp.lv/order/containers”, kurā Klients var pasūtīt un iegādāties Pakalpojumus no Partneriem.
ZOLT Tīmekļa Lietotnes izmantošana, Klienta atbilstība un Konts
 • ZOLT nodrošina ZOLT Tīmekļa Lietotnes darbību, kurā Klienti, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni, var pasūtīt Pakalpojumus no Partneriem.
 • ZOLT jebkurā brīdī var daļēji vai kopumā mainīt vai dzēst jebkuru ZOLT Tīmekļa Lietotnes sadaļu, informāciju u.c., ieskaitot funkcijas, Pakalpojuma klāstu un Partnerus, kuri ir pieejami ZOLT Tīmekļa Lietotnē.
 • ZOLT Tīmekļa Lietotnē ir ietverta informācija par Partnera piedāvātajiem Pakalpojumiem, tai skaitā informāciju par Pakalpojuma izvēles iespējām, Pakalpojuma pieejamību un Pakalpojuma cenām. Informācija par maksu, kas piemērojama katram Pakalpojumam, tiek norādīta ZOLT Tīmekļa Lietotnē.
 • Lai pasūtītu ZOLT Tīmekļa Lietotnē esošos Pakalpojumus (izmantotu ZOLT Tīmekļa Lietotni), nepieciešams apmeklēt ZOLT Tīmekļa Lietotni – zoltapp.lv/order/containers un veikt pasūtijumu sekojot pasūtijumu noformēšanas paredzētajiem soļiem. ZOLT Tīmekļa Lietotnes Konta izveides laikā Klienta mobilā tālruņa numurs un/vai elektroniskā pasta adrese tiks piesaistīta konkrētajam Kontam un pievienots ZOLT datubāzei.
 • Klientam ir tiesības veikt Pasūtījumu, ja:
  • Klientam ir ZOLT Tīmekļa Lietotnē reģistrēts Konts (pasūtijumu iespējams noformēt bez Konta izveides, tomēr Pasūtijumu aptiprināt var pēc personas datu ievadīšanas un apstiprināšanas);
  • Klients ir vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecs un ir tiesīgs veikt Pasūtījumu;
  • Klients Kontā ir norādījis derīgas (spēkā esošas) kredītkartes vai debetkartes, vai cita ZOLT Lietotnes atbalstītu apmaksas veida informāciju.
 • Instalējot ZOLT Tīmekļa Lietotni, reģistrējot un izmantojot Kontu, Klients:
  • Piekrīt un apliecina, ka ZOLT Tīmekļa Lietotnē reģistrēs un izmantos tikai savu īsto vārdu, uzvārdu, korektu personisko un maksājuma kartes informāciju, kā arī Kontā ievadīto datu izmaiņas gadījumā aktualizēs nepieciešamo informāciju;
  • Atbild par piekļuvi savam Kontam, tā kontroli un drošību, tajā skaitā, bet ne tikai par: a) sava Konta lietotājvārdu un paroli; b) visām darbībām, kas veiktas Kontā, tajā skaitā par pareizu vai nepareizu Pasūtījuma noformēšanu un pasūtīšanu, jo, ja vien Klients nav ziņojis par Konta nepareizu izmantošanu, ZOLT var pieņemt, ka ikvienam, kurš lieto Klienta Kontu, ir tiesības to darīt;
  • Neizmanto vai nemēģina izmantot citas personas Kontu un/vai piekļūt citas personas personīgajiem maksājumu datiem ZOLT Tīmekļa Lietotnē, vai izmantot citai personai piederošas maksājumu kartes, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni, bez šīs citas personas piekrišanas;
  • Apņemas nekavējoties informēt ZOLT, ja uzzina par jebkādu neatļautu piekļuvi Kontam vai tā lietošanu, vai citu situāciju, kas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār Kontu;
  • Piekrīt, ka ZOLT ir tiesības apturēt un/vai atslēgt Kontu, un/vai atteikt vai atcelt jebkurus Klienta Pasūtījumus ja: a) Klients ļaunprātīgi izmanto ZOLT Tīmekļa Lietotni vai rada kaitējumu vai bojājumus ZOLT vai tā darbiniekiem, ZOLT Tīmekļa Lietotnes darbībai un/vai Partnerim vai tā darbiniekiem; b) Klients veic viltus Pasūtījumu (piemēram, nemaksājot, norādot nepareizu Pasūtījuma izpildes adresi, vai neatrodoties Pasūtījuma izpildes vietā) vai neievēro Noteikumos norādītās prasības; c) ZOLT ir pamatotas šaubas par Pasūtījuma pareizību vai īstumu; d) tādējādi tiek nodrošināta likumīga ZOLT Tīmekļa Lietotnes izmantošana, tostarp, bet ne tikai krāpšanas novēršana, riska novērtēšana, izmeklēšana un klientu atbalsta nolūki; e) tādējādi tiek nodrošināts, ka Klients ievēro Noteikumus; f) tas izriet no spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai tiesas, valsts vai pašvaldības iestādes lēmuma vai rīkojuma;
  • Piekrīt, ka saistībā ar Pakalpojumiem un/vai Pasūtījumiem ZOLT var nosūtīt Klientam īsziņu (SMS), paziņojumus un elektroniskā pasta ziņojumus.
 • Papildu citiem Noteikumos noteiktajiem pienākumiem, Klients izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni, nedrīkst:
  • Apiet, atspējot vai kā citādi iejaukties jebkādās ar ZOLT Tīmekļa Lietotnes drošību saistītās pazīmēs;
  • Ļaut citai personai izmantot ZOLT Tīmekļa Lietotni un Kontu Klienta vārdā;
  • Izmantot ZOLT Tīmekļa Lietotni, ja ZOLT ir apturējuši vai aizlieguši Klientam to lietot;
  • Atbalstīt, veicināt vai iesaistīties jebkādā nelikumīgā vai prettiesiskā darbībā vai darbībā, kas rada kaitējumu vai bojājumus jebkurai personai vai īpašumam;
  • Pārveidot, iejaukties, pārtvert, graut vai uzlauzt ZOLT Tīmekļa Lietotni;
  • Ļaunprātīgi izmantot ZOLT Tīmekļa Lietotni, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, vai citus materiālus, kas varētu jebkādā veidā kaitēt ZOLT Tīmekļa Lietotnei vai jebkuram ZOLT Tīmekļa Lietotnes izmantotājam;
  • Vākt jebkādus datus no ZOLT Lietotnes, ja šāda vākšana neatbilst Noteikumiem;
  • Iesniegt vai ievietot jebkādu saturu, kas satur vardarbību, vai ir aizskarošs, apdraudošs, nepieklājīgs, maldinošs vai nepatiess;
  • Iesniegt vai ievietot jebkādu saturu, kas nepieder Klientam vai kuru Klients nav tiesīgs lietot, vai kas kā citādi pārkāpt autortiesības, preču zīmes vai citas trešo pušu tiesības;
  • Iesniegt vai ievietot jebkādu informāciju vai komentārus par citu personu bez attiecīgās personas piekrišanas;
  • Veikt citas darbības, kas tiek uzskatītas par nepiemērotām ZOLT Tīmekļa Lietotnes izmantošanai.
 • Ja ZOLT, ievērojot Noteikumos noteiktās tiesības atcelt Pasūtījumu, atceļ to, bet Klients par attiecīgo Pasūtījumu jau ir veicis samaksu, ZOLT veic saņemtā maksājuma atmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas uz to Klienta maksājuma līdzekļa kontu, no kura Klients veica maksājumu. ZOLT pirms naudas līdzekļu atmaksas Klientam, ievērojot Noteikumu 4.3. un 4.4. punktu, ir tiesīgs ieturēt zaudējumus, līgumsodus vai cita veida maksas, kas ZOLT un/vai Partnerim radušās Klienta vainas dēļ.
Pasūtījuma noformēšanas kārtība
 • Ja Klients vēlas pasūtīt Pakalpojumu, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni, Klients noformē Pasūtījumu atbilstoši Noteikumiem un ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītajai informācijai, lai Partneris varētu izpildīt Pasūtījumu.
 • Klientam, noformējot Pasūtījumu, un pirms Pasūtījuma iesniegšanas ir pienākums rūpīgi pārskatīt Pasūtījumā norādīto informāciju un tās atbilstību faktiskai situācijai. ZOLT un Partneris nav atbildīgi par nepienācīgu Pakalpojuma izpildi, ja tā radusies Klienta nekorektas Pasūtījuma informācijas norādīšanas dēļ.
 • Noformējot Pasūtījumu, ZOLT Tīmekļa Lietotnē citastarp Klientam tiek piedāvāti Partneru pieejamie Pakalpojuma izpildes datumi un laiki, kā arī attiecīgā Pakalpojuma maksa. Klients no piedāvātājiem Pakalpojuma izpildes variantiem izvēlas sev piemērotāko variantu.
 • ZOLT pēc Klienta iesniegtā Pasūtījuma saņemšanas ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā nosūta ar Pasūtījumu saistītās detaļas Partnerim. Partnerim ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā ir jāinformē ZOLT par Pasūtījuma pieņemšanu vai atteikšanos izpildīt Pasūtījumu. Gadījumā, ja Klients, noformējot Pasūtījumu, vēlas, lai Pakalpojuma izpilde tiktu nodrošināta nākamajā dienā pēc Pasūtījuma iesniegšanas, Partnerim pēc konkrētā Pasūtījuma informācijas saņemšanas jāinformē ZOLT par Pasūtījuma pieņemšanu vai atteikšanos izpildīt Pasūtījumu ne vēlāk kā līdz attiecīgās dienas plkst. 19.00. Ja Partneris atsakās veikt Pasūtījumu, ZOLT par to informē Klientu pēc iespējas ātrāk.
 • Ar brīdi, kad Partneris ir pieņēmis Pasūtījumu un ZOLT Partnera vārdā ir apstiprinājis Klienta Pasūtījumu, uzskatāms, ka Klients un Partneris ir savstarpēji apstiprinājuši Pasūtījumu un noslēguši distances līgumu par Pakalpojuma sniegšanu.
 • Klienta izvēlētais Partneris izpilda Pasūtījumā noteikto Pakalpojumu atbilstoši Klienta Pasūtījumā norādītajai informācijai. ZOLT nesniedz Pakalpojumu Klientam, kā arī neuzņemas nekāda veida atbildību par Klienta iesniegtā un apstiprinātā Pasūtījuma izpildes gaitu, kvalitāti vai atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām. ZOLT neuzņemas atbildību par nepienācīgu Pasūtījuma izpildi no Partnera puses.
 • Tiklīdz Pasūtījuma izpilde ir uzsākta, no Klienta puses nav iespējama Pasūtījuma atcelšana, atsaukšana. Līdz ar to, pirms Pasūtījuma iesniegšanas Klientam uzmanīgi un rūpīgi ir jāpārskata Pasūtījumā norādītā informācija.
 • Ja Klients ir fiziska persona, tad, neraugoties uz Noteikumu 3.7. punktu, Klientam kā patērētājam ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības izmantot atteikuma tiesības un atteikties no Pasūtījuma pirms Partneris ir uzsācis Pasūtījuma izpildi. Klients pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no Pasūtījuma informē ZOLT, iesniedzot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Klients iesniedz, izmantojot ZOLT Lietotnē pieejamo atteikuma formu vai nosūtot to uz e-pasta adresi: birojs@zoltapp.lv. Pēc Klienta elektroniskā atteikuma saņemšanas ZOLT nekavējoties paziņo Klientam par atteikuma saņemšanu, kā arī informē par to Partneri.
 • Ja ZOLT pirms Klienta Pasūtījuma atcelšanas, ir ieturējis (noņēmis) naudas līdzekļus Noteikumu 4. nodaļā paredzētajā kārtībā, ZOLT bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņemts Klienta Noteikumu 3.8. punktam atbilstošs Pasūtījuma atteikums, atmaksā Klientam ieturētos naudas līdzekļus par paredzēto Pasūtījumu.
 • Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Pasūtījumā norādītajai informācijai, iesniedzot sūdzību Noteikumu 8. nodaļā noteiktajā kārtībā.
 • Ja Klients sazinās ar ZOLT, pieprasot atlīdzinājumu saistībā ar Pakalpojuma trūkumiem, nepilnībām vai citu iemeslu dēļ, ZOLT var lūgt Klientam nosūtīt pierādījumus, piemēram, fotoattēlus, lai dokumentētu un pārbaudītu Klienta norādītos Pasūtījuma trūkumus.
 • Klients apzinās un ir informēts, ka Partnerim var būt atsevišķi noteikumi vai garantijas, kas piemērojamas Pasūtījumam papildu Noteikumos norādītajam. Partneris par saviem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un garantijām ievieto informāciju savā tīmekļvietnē vai arī kādā citā veidā par tiem informē Klientu. ZOLT Tīmekļa Lietotne Partnera noteikumus nepublicē un Klientu par tiem atsevišķi neinformē.
Maksājumi
 • Lai pasūtītu Pakalpojumu un iesniegtu Pasūtījumu, Klientam ZOLT Tīmekļa Lietotnē ir jāievada derīgas (spēkā esošas) kredītkartes, debetkartes vai cita maksāšanas līdzekļa, ko atbalsta ZOLT Tīmekļa Lietotne, informācija. ZOLT nesaglabā Klienta maksājumu līdzekļa informāciju, jo to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, – ko izmanto ZOLT. Aizpildot un iesniedzot Pasūtījumu, Klients piekrīt veikt visu Pasūtījumu, kas pasūtīti ZOLT Tīmekļa Lietotnē, apmaksu.
 • Pēc tam, kad ZOLT Tīmekļa Lietotnē Klients ir iesniedzis Pasūtījumu, ZOLT ir tiesības, izmantojot ZOLT izvēlētā maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, Partnera vārdā veikt Pakalpojuma maksas rezervāciju no Klienta norādītā maksāšanas līdzekļa. Maksa par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu tiek automātiski iekasēta no Klienta norādītā maksāšanas līdzekļa. Ar maksāšanas līdzekļa datu ievadīšanu ZOLT Tīmekļa Lietotnē, Klients piekrīt, ka ZOLT var iekasēt jebkāda veida maksas, kas rodas saskaņā ar Noteikumiem. Šādām maksām un citiem maksājumiem var tikt piemēroti spēkā esošie nodokļi vai nodevas, kuras ZOLT var piemērot un ieturēt.
 • Noteiktos gadījumos, Partnerim atsevišķi vienojoties ar Klientu un informējot par to ZOLT, ZOLT Tīmekļa Lietotnē ir iespēja paredzēt Pasūtījumu pēcapmaksu. Paredzot Klientam pēcapmaksas iespēju, Klients Pasūtījumus noformē un iesniedz ZOLT Tīmekļa Lietotnē, bet samaksu par Pasūtījumā norādītajiem un sniegtajiem Pakalpojumiem Klients veic, pamatojoties uz Partnera izsniegto rēķinu, nevis ZOLT Tīmekļa Lietotnē.
 • Gadījumā, ja Klienta vainas dēļ (piemēram, bet ne tikai Noteikumu 5.4. vai 5.5. punktā noteiktajā gadījumā) ZOLT vai Partneris izmanto Noteikumos, tajā skaitā Noteikumu 2.6.5. apakšpunktā, noteiktās tiesības vienpersoniski atcelt Pasūtījumu, ieturot no Klienta norādītā maksājuma līdzekļa izmaksas, kas radušās ZOLT vai Partnerim saistībā ar Pasūtījuma izpildi, bet minētās izmaksas ir mazākas nekā sākotnējā Pasūtījuma apmērs, ko apmaksājis Klients, ZOLT attiecīgo starpību atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas.
 • Gadījumā, ja Klients atceļ veikto Pasūtījumu:
  • Vēlāk nekā 2 (divas) stundas pirms Pakalpojuma paredzētā izpildes laika – ZOLT Klientam neatmaksā (ietur) maksu par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu 100 % apmērā;
  • Pakalpojuma izpildes dienā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms Pakalpojuma paredzētā izpildes laika – ZOLT Klientam neatmaksā (ietur) maksu par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu 25 % apmērā. ZOLT atlikušo maksājuma starpību 75 % apmērā atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas;
  • Ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms Pasūtījumā norādītā Pakalpojuma izpildes laika – ZOLT no Pasūtījuma maksas ietur maksu EUR 10.00 (desmit eiro un 00 centu) par Pakalpojuma pieņemšanas un Pasūtījuma apstrādes nodrošināšanu (komisijas maksu), bet atlikušo maksājuma starpību atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas.
 • Visas summas, kas ZOLT vai Partnerim pienākas un Klientam ir jāmaksā, tiks iekasētas ar Klienta ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītā maksāšanas veida starpniecību. Ja ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītais Klienta maksāšanas veids nedarbojas, ZOLT vai Partneris var izmantot citas piedziņas procedūras. Klients piekrīt atlīdzināt visas ar attiecīgo piedziņas saistītās izmaksas, tostarp, bet ne tikai saprātīgas maksas par juridiskajiem pakalpojumiem, ja Klients nesamaksā par Pasūtījumu pienākošās summas noteiktajā termiņā un kārtībā.
 • ZOLT iespēju robežās un savas kompetences ietvaros sniedz palīdzību un risina strīdus, kas saistīti ar veiktajiem (ieturētajiem) maksājumiem, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni.
 • ZOLT var izsniegt reklāmas kuponus vai kodus saskaņā ar jebkādiem papildu noteikumiem, kas noteikti katram reklāmas atlaižu kodam. ZOLT patur tiesības mainīt vai atcelt jebkuru no reklāmas atlaižu kodiem jebkurā laikā. ZOLT var jebkurā laikā apturēt vai atcelt Klienta reklāmas atlaižu koda(-u) un ZOLT Tīmekļa Lietotnes izmantošanu, ja ZOLT ir pamats uzskatīt, ka reklāmas atlaižu koda(-u) izmantošana bijusi kļūdaina, krāpnieciska, nelikumīga vai ir pārkāpti attiecīgā reklāmas atlaižu koda vai Noteikumu noteikumi.
Pasūtījuma izpilde
 • Ja Klients pasūta Pasūtījumu ZOLT Tīmekļa Lietotnē, Pasūtījums tiek piegādāts uz to atrašanās vietu, ko Klients ir norādījis un apstiprinājis Pasūtījuma informācijā. Klientam, aizpildot Pasūtījuma datus, ir jānorāda konkrēta Pasūtījuma izpildes vieta un tās adrese. Klients ir pilnībā atbildīgs par veiktā Pasūtījuma pareiza adresāta un precīzu piegādes instrukciju norādīšanu ZOLT Tīmekļa Lietotnē.
 • Klientam ir jābūt iespējai saņemt ienākošos zvanus uz tālruņa numuru, kuru Klients ir norādījis ZOLT Tīmekļa Lietotnē (un/vai Kontā), un tālruņa numuram jābūt reģistrētam Eiropas Savienības dalībvalstī.
 • Izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni un aizpildot informāciju par Pasūtījumu, Klientam tiek piedāvāti datumi, kad attiecīgais Pakalpojums ir pieejams. Klients var veikt Pasūtījumu pēc iespējas ātrāk (standarta piegādes metode) vai norādīt konkrētu (vēlāku) piegādes datumu un laiku. Ja Klienta vēlamajā adresē, datumā un/vai laikā neviens no Partneriem nevar nodrošināt konkrēto Pakalpojumu, tad attiecīgi Klientam ZOLT Tīmekļa Lietotnē netiek atļauts turpināt Pasūtījuma noformēšanu, līdz brīdim, kamēr Klients neizvēlas citus, pieejamus Pasūtījuma izpildes datus. Klientam ir tiesības nepabeigt Pasūtījuma noformēšanu un iesniegšanu, ja tam neapmierina kāds no ZOLT Tīmekļa Lietotnē piedāvātajiem Pasūtījuma izpildes variantiem.
 • Aizpildot un iesniedzot Pasūtījumu, Klients ir atbildīgs par to, ka Pasūtījuma informācijā norādītajā adresē (vietā) Partneris būs tiesīgs izpildīt pasūtīto Pakalpojumu. Ja Klienta norādītajā vietā Pakalpojuma izpilde nav iespējama, Klientam ir pienākums atlīdzināt visus Partnerim radītos zaudējumus.
 • Pasūtījumā norādītajā izpildes datumā un laikā Klientam ir jāatrodas apstiprinātā Pasūtījuma atrašanās vietā. Ja Klients nav pieejams Pasūtījumā norādītajā atrašanās vietā 10 (desmit) minūšu laikā pēc Pasūtījumā norādītā laika un ja Partneris vai ZOLT nevar ar Klientu telefoniski sazināties divos mēģinājumos, Partnerim ir tiesības atstāt Pasūtījumā norādīto Pakalpojuma izpildes vietu, neizpildot Pasūtījumu. Ja Klients ar ZOLT vai Partneri nespēj vienoties par citu Pasūtījuma izpildes datumu un laiku, ZOLT vai Partnerim ir tiesības atcelt Pasūtījumu, neatbrīvojot Klientu no pienākuma veikt samaksu par Pasūtījumu.
 • Klientam ir pienākums savlaicīgi, sazinoties ar ZOLT vai Partneri, informēt par neparedzētiem apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Klienta iespēju atrasties Pasūtījuma norādītajā laikā un vietā, piemēram, sastrēgumi, laika apstākļi, ceļu satiksmes negadījumi, avārijas, u.c.. Šādā gadījumā, iespēju robežās Klients, ZOLT un/vai Partneris mēģina rast pēc iespējas izdevīgāko risinājumu, lai izpildītu Klienta pasūtīto Pasūtījumu.
 • Jebkurš Pasūtījuma izpildes datums un laiks, ko ZOLT Tīmekļa Lietotnē Klientam paziņo Partneris vai ZOLT, Pasūtījuma izpildes procesā, par to informējot Klientu, var tikt precizēts vai mainīts. ZOLT nesniedz nekādas garantijas, ka Pasūtījums tiks izpildīts paredzētajā datumā, laikā un/vai vietā. Klients, veicot Pasūtījumu, apzinās, ka Pakalpojuma piegādes datumus un laikus var ietekmēt dažādi faktori, tostarp, sastrēgumi, laika apstākļi, ceļu satiksmes negadījumi, avārijas un citas neparedzētas situācijas, u.tml.
Privātuma noteikumi

Šajā Noteikumu nodaļā aprakstīta kārtība, kādā ZOLT apstrādā Klienta personas datus un šie privātuma noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto vai ir izmantojis ZOLT Tīmekļa Lietotni.

 • Personas datu pārzinis datiem, ko norādījis Klients, izveidojot savu Kontu un iesniedzot Pasūtījumu, ir: ZOLT, turpmāk šajā Noteikumu nodaļā saukts arī – Datu pārzinis.
 • Datu pārzinis apstrādā tikai tādu Klienta informāciju un datus, kas tam ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt Klientam vislabāko Pakalpojuma un Pasūtījuma izpildi:
  • Kontaktinformācija: piemēram, vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Dažiem Pakalpojumiem var būt nepieciešama nedaudz plašāka informācija, piemēram, Klienta mājas adrese;
  • Profila informācija: saglabātās adreses, valodas un saziņas preferences;
  • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta: piemēram, Pasūtījuma izpildes vieta;
  • Maksājuma līdzekļa informācija: piemēram, iekasētā summa un izmantotā maksājumu karte;
  • Saziņas un sarakstes ieraksti, piemēram, izmantojot mūsu lietotnes tērzēšanas funkciju vai runājot ar mūsu klientu apkalpošanas aģentiem;
  • Ierobežoti ierīces identifikācijas dati, piemēram, tās ierīces IP adrese, kurā ZOLT lietotne ir instalēta / izmantota;
  • Dati par iesniegto Pasūtījumu: piemēram, dati par Pasūtījuma izpildes vietu, adresi, datumu un laiku, turpmāk – Dati.
 • Datu apstrādes mērķi:
  • lai ZOLT un Partneris varētu nodrošināt Klientam ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītos Pakalpojumus: Datu pārzinis apstrādā Klienta Datus, lai varētu piedāvāt ZOLT Tīmekļa Lietotnē norādītos Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem. Datu pārzinis var apstrādāt Klienta Datus, ja tas nepieciešams Datu pārziņa leģitīmu un nozīmīgu interešu nodrošināšanai. Dati tiek izmantoti, lai, piemēram, apstrādātu Klienta iesniegtos Pasūtījumus, lai sazinātos ar Klientu, lai apstrādātu Klienta maksājumus vai jebkuru atmaksu (attiecīgos gadījumos) un lai nodrošinātu Klienta Pasūtījuma izpildi. Ja Klients sazinās ar ZOLT atbalsta servisu, Datu pārzinis izmanto Klienta sniegto informāciju, lai atbildētu uz Klienta jautājumiem vai atrisinātu Klienta sūdzību. Datu pārzinis var vākt, izmantot un koplietot datus par precīzu vai aptuvenu Klienta atrašanās vietu vai Pasūtījuma izpildes vietu, lai parādītu Pasūtījuma galamērķi un sniegtu precīzu informāciju par Pasūtījuma statusu. Informācija par Klienta atrašanās vietu netiek vākta vai izmantota bez Klienta piekrišanas. Atļauja izmantot Klienta atrašanās vietu tiek pieprasīta ZOLT Tīmekļa Lietotnē pasūtot Pakalpojumu;
  • Datu pārziņa juridiskajiem pienākumiem (juridiskais pamats: juridiska pienākuma izpilde) Dati tiek apstrādāti, lai ZOLT un/vai Partneris varētu administrēt un izpildīt tiesību aktos noteiktās saistības. Tas ietver datus, kas apstrādāti, lai izpildītu grāmatvedības pienākumus un sniegtu informāciju attiecīgajām valsts iestādēm, piemēram, ar iestādēm, kas nodrošina valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu;
  • Prasību izskatīšanai un juridiskajiem procesiem (tiesiskais pamats: leģitīmās intereses) Dati var tikt apstrādāti saistībā ar prasību izskatīšanu, parādu piedziņu un tiesvedību. Dati var tikt apstrādāti krāpšanas, Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas un datu, sistēmas un tīkla drošības novēršanai;
  • Klientu saziņai un tirgzinībai (juridiskais pamats: leģitīmās intereses) Dati var tikt apstrādāti, lai sazinātos ar Klientu par Pakalpojumiem, iesniegtajiem Pasūtījumiem un informētu par to izmaiņām.
  • Kvalitātes uzlabošanai un tendenču analīzei (juridiskais pamats: leģitīmās intereses) Var tikt apstrādāta informācija par to, kā Klients izmanto ZOLT Tīmekļa Lietotni un tajā piedāvātos Pakalpojumus, lai uzlabotu ZOLT Tīmekļa Lietotnē esošo Pakalpojumu kvalitāti, piemēram, analizējot Pakalpojumu izmantošanas tendences. Lai nodrošinātu Pakalpojumu atbilstību Klienta vajadzībām, Dati var tikt izmantoti, piemēram, Klientu apmierinātības aptaujām.
 • Datu pārzinis apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Datu regula, kā arī spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 • Datu pārzinis sadarbojas vienīgi ar uzticamiem Partneriem un iestādēm. Datu pārzinis veic Datu kopīgošanu tikai tad, ja tam ir pienācīgs iemesls. Datu pārzinis ierobežo informācijas kopīgošanu tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams. Datu pārzinis nenodarbojamies ar Klientu personiskās informācijas pārdošanu:
 • Klienta Dati tiek atklāti Partnerim tikai tad, ja Klients, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni, ir izvēlējies Partneri konkrētā Pasūtījuma izpildei. Šādā gadījumā Partneris redzēs Klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus. Partneris Datu apstrādi veiks saskaņā ar tādiem pašiem stingriem nosacījumiem, kādi noteikti Noteikumos;
 • Dažos gadījumos Datu pārzinim ir juridisks pienākums kopīgot informāciju ar ārējiem saņēmējiem. Piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai tiesas nolēmumu, rīkojumu vai gadījumos, kad sūdzību izskatīšanas vai izmeklēšanas procesos Datu pārzinis sadarbojas ar datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Jebkurā gadījumā Datu pārzinis vienmēr pārliecinās, vai tam ir likumīgs pamats informācijas kopīgošanai, un nodrošina savu lēmumu dokumentēšanu.
 • Datu pārzinis un Partneris neglabā Datus ilgāk nekā tas ir juridiski atļauts un nepieciešams, lai nodrošinātu ZOLT Tīmekļa Lietotnes darbību un Pakalpojumu izpildi, kā arī nodrošinātu normatīvajos aktos paredzēto tiesību un pienākumu nodrošināšanu. Uzglabāšanas periods ir atkarīgs no Datu būtības un apstrādes mērķa, līdz ar to Datu maksimālais uzglabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādos gadījumos. Datu pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu Datu precizitāti un dzēstu nepareizus vai nevajadzīgus Datus. Dati tiek dzēsti arī pēc Klienta pieprasījuma vai iestājoties Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais personas datu uzglabāšanas termiņam.
 • Klientam ir šādas datu apstrādes tiesības:
  • Piekļūt un saņemt informāciju par Datu pārziņa apstrādātajiem Klienta Datiem;
  • Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, Klients jebkurā laikā var bez maksas atsaukt savu piekrišanu;
  • sazinoties ar ZOLT, labot un papildināt nepareizus vai nepilnīgus Klienta datus, ko ZOLT glabā. Klients var labot vai atjaunināt dažus Datu veidus savā Kontā;
  • pieprasīt dzēst Klienta Datus no ZOLT sistēmām, piemēram, ja Dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti. ZOLT izpildīs šādu pieprasījumu, ja vien ZOLT nav tiesiska pamata nedzēst Datus. Klientam jāņem vērā, ka gadījumā, ja Klients vēlēsieties dzēst šādu informāciju, ZOLT nevarēsim Klientam nodrošināt ZOLT Tīmekļa Lietotni un iespēju tajā pasūtīt Pakalpojumus vai noteiktas ZOLT Tīmekļa Lietotnes funkcijas;
  • iebilst pret noteiktu Datu izmantošanu, ja šādi dati tiek apstrādāti citam mērķim, nekā nepieciešams ZOLT Tīmekļa Lietotnē pieejamo Pakalpojumu sniegšanai vai juridisko saistību pildīšanai;
  • pieprasīt ierobežot Datu apstrādi, piemēram, gadījumā, kad Klienta pieprasījums dzēst, labot Klienta datus vai vērtēt Klienta iebildumus pašlaik tiek izskatīts un/vai kad ZOLT nav likumīgu iemeslu apstrādāt Datus. Gadījumos, kad datu apstrāde ir tikusi ierobežota, Dati tiks saglabāti un turpmāk vairs netiks apstrādāti. Piemēram, ja Klients būs izteicis iebildumus par savu datu precizitāti, šādu datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks nodrošināta datu pareizība. Šādas tiesības izmantošana var novest pie mazākām iespējām Klientam izmantot ZOLT Tīmekļa Lietotni.
 • Noteikumu 6.7. punktā minētās tiesības Klients var izmantot, nosūtot ZOLT paziņojumu, izmantojot pasta vai elektroniskā pasta starpniecību.
 • Pēc Konta dzēšanas vai pēc Klienta rakstveida pieprasījuma par datu dzēšanu saņemšanas ZOLT ne vēlāk kā divdesmit četru stundu laikā dzēš sev pieejamos Datus par Klientu, ja vien to uzglabāšana nav turpināma sakarā ar normatīvajos aktos paredzēto tiesību un pienākumu nodrošināšanu.
 • Jautājumus par Datu apstrādi ZOLT lūdz Klientu vispirms risināt ar pašu ZOLT, sazinoties pa e-pastu birojs@zoltapp.lv.
 • Gadījumā, ja Klients uzskata, ka ZOLT Datu apstrāde nav saderīga ar piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv).
 • ZOLT izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu pārvaldītos datus no to sagrozīšanas, zuduma, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuves. ZOLT nepārtraukti uzlabo savus drošības pasākumus, sekojot tehnoloģijas attīstībai.
 • ZOLT Tīmekļa Lietotne izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz Klienta ierīces pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta lietotne datorā vai mobilajā ierīcē.
 • ZOLT Tīmekļa Lietotne izmanto sīkdatnes, tai skaitā sīkdatnes, kas nepieciešamas lietotnes darbībai. ZOLT Tīmekļa Lietotnes lietotāji var izvēlēties uzstādīt savu pārlūkprogrammu atteikt sīkdatnes vai brīdināt, ka sīkdatnes tiek sūtītas. ZOLT Lietotnes lietotājiem jāņem vērā, ka ZOLT Tīmekļa Lietotne vai dažas ZOLT Tīmekļa Lietotnes Pakalpojumu daļas var nedarboties pienācīgi, ja tiek atteikta sīkdatņu izmantošana.
 • Papildus nepieciešamajām sīkdatnēm, ZOLT Tīmekļa Lietotne izmanto arī analītiskās sīkdatnes, kas apkopo informāciju, kā tā tiek lietota, piemēram, konstatējot biežāk apmeklētās sadaļas. Šī informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā, lai noskaidrotu, kas interesē ZOLT Tīmekļa Lietotnes lietotājus, un varētu uzlabot tās funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai lietotājus personiski identificētu, un dati par lietotāja vietnes izmantošanu netiek izpausti trešajām personām. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas ZOLT Tīmekļa Lietotnes funkcijas var nedarboties pienācīgi. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā ne ilgāk kā 6 gadus.
 • ZOLT Lietotnes darbības laikā var tikt piedāvāti ZOLT Tīmekļa Lietotnes atjauninājumi. Ja Klients neveic piedāvāto ZOLT Tīmekļa Lietotnes atjaunināšanu, tas var radīt ZOLT Tīmekļa Lietotnes vai kādas Pakalpojuma daļas darbības traucējumus, kļūdas vai nefunkcionēšanu.
Atbildība
 • Lai gan ZOLT dara visu iespējamo, lai nodrošinātu ZOLT Tīmekļa Lietotnes darbību bez traucējumiem un kavēšanās, ZOLT atsakās no jebkādiem apliecinājumiem un garantijām, izņemot tos, kas Noteikumos skaidri noteikti. ZOLT nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas attiecībā uz jebkuru ar ZOLT Tīmekļa Lietotnes starpniecību iegādāto Pakalpojumu pilnību, kvalitāti, atbilstību, piegādes savlaicīgumu, kā arī to, ka ZOLT Tīmekļa Lietotnes darbība būs nepārtraukta vai bez jebkādiem traucējumiem.
 • Ja ZOLT Lietotnē radīsies kļūdas, ZOLT centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk, bet Klients, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotni, izprot un piekrīt, ka ZOLT Tīmekļa Lietotnes funkcionalitāte var būt ierobežota tehnisku kļūdu dēļ, un ka ZOLT nevar garantēt ZOLT Tīmekļa Lietotnes nepārtrauktu funkcionēšanu bez kļūdām. ZOLT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka ZOLT Tīmekļa Lietotne nedarbojas vai nav izmantojama vēlamajā veidā.
 • Pasūtījuma sagatavošana un izpildīšana atbilstoši Klienta norādītajām specifikācijām un termiņā, kas norādīts ZOLT Tīmekļa Lietotnē, ir Partnera atbildība. Izpildot Pasūtījumu, Partneris ir atbildīgs par visām nepilnībām Pasūtījuma izpildē.
 • ZOLT nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Klientam vai jebkurai trešajai personai radušies un varētu rasties saistībā ar ZOLT Tīmekļa Lietotni, izņemot, ja tie radušies ZOLT tīša nodoma vai rupjas neuzmanības rezultātā, vai atbildība par to nav izslēdzama vai ierobežojama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Klients ir atbildīgs par savu sniegto datu, norādītā maksāšanas līdzekļa un citu ZOLT Tīmekļa Lietotnē ievadīto datu pareizību, likumību un precizitāti. ZOLT nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, ko Klientam vai jebkurai citai personai izraisījuši neprecīzi vai nepilnīgi Klienta sniegti dati.
 • Visi netiešie nosacījumi un jebkāda veida garantijas saistībā ar Pakalpojumiem tiek izslēgtas maksimālajā apjomā, kādā to pieļauj normatīvie akti. Noteikumos ietvertais neizslēdz, neierobežo un negroza nekādas garantijas, galvojumus, noteikumus vai nosacījumus, tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus, ko paredz spēkā esošie normatīvie akti, kurus nevar ierobežot vai mainīt.
 • Ne Klients, ne ZOLT, ne Partneris nav atbildīgi par zaudējumiem, kavējumiem, vai Pasūtījuma un/vai Pakalpojuma neizpildi, ko rada nepārvaramas varas apstākļi, kurus attiecīgā puse, kura nav izpildījusi savus pienākumus, nevarēja paredzēt vai novērst. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīts, bet ne tikai stihiskās nelaimes vai dabas katastrofas, ugunsgrēki, plūdi, karadarbība, terorisms, civilie, rūpnieciskie vai militārie traucējumi, sabotāžas, streiki vai lokauti, pandēmija, epidēmija, nemieri, komunālo pakalpojumu vai sakaru pakalpojumu zudumi vai to neatbilstoša darbība, liela apmēra kiberuzbrukums, izmaiņas normatīvajos aktos.
Sūdzības
 • Ja Pasūtījuma izpildē tiek konstatēti kādi trūkumi, nepilnības vai neatbilstības iesniegtajam un apstiprinātajam Pasūtījumam, Klients sazinās ar ZOLT atbalsta servisu, kas darbojas Partnera vārdā, izmantojot ZOLT Tīmekļa Lietotnē pieejamo klientu servisa tērzēšanas iespēju vai epastu: birojs@zoltapp.lv, vai sazinās tieši ar Partneri, kurš veic Pasūtījuma izpildi.
 • Klientam, kurš ir atklājis trūkumus Pasūtījuma izpildē, ir tiesības iesniegt sūdzību ZOLT vai Partnerim, kurā skaidri norādīti konstatētie trūkumi, un pierādījumi (piemēram, fotoattēli), kas pierāda paziņojumā norādītos Pasūtījuma izpildes trūkumu, nepilnības, defektus. Paziņojums par Pasūtījuma izpildes trūkumiem Klientam ir jāiesniedz nekavējoties pēc to konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma saņemšanas vai gadījumā, ja Klients ir uzskatāms par patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē – 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklāti Pakalpojuma defekti. Pretenzija nosūtāma uz ZOLT elektroniskā pasta adresi: birojs@zoltapp.lv vai uz ZOLT juridisko adresi: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002.
 • Partneris ir vienīgais atbildīgais par jebkādiem Pasūtījuma satura un izpildes defektiem vai citām nepilnībām apstiprinātajā Pasūtījuma izpildē. ZOLT nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas Klientam vai jebkurai trešajai personai var rasties saistībā ar Pasūtījuma izpildi no Partnera puses, izņemot, ja tie radušies ZOLT vainas dēļ vai atbildība par tiem nav izslēdzama vai ierobežojama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • ZOLT, Klienta paziņojumu par Pasūtījuma izpildes trūkumiem, nekavējoties pēc tā saņemšanas nodod attiecīgajam Partnerim, kas veica Pasūtījuma izpildi. Partnerim atbilde uz Klienta paziņojumu par konstatētajiem trūkumiem jāsniedz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Klienta sūdzības iesniegšanas dienas.
 • Ja Klienta paziņojums (sūdzība) par Pasūtījuma trūkumiem ir pamatots, Klients un Partneris savstarpēji vienojas par iespēju Partnerim veikt Pasūtījuma atkārtotu izpildi, vai arī maksāšanu par atkārtotu Pakalpojumu sniegšanu. Naudas līdzekļu atmaksa par nekvalitatīvi sniegtu Pasūtījumu ir pieļaujama, ja tāds Partnera pienākums nepārprotami izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Nobeiguma noteikumi
 • Klients var jebkurā laikā pārtraukt izmantot ZOLT Tīmekļa Lietotni. ZOLT var jebkurā brīdī pastāvīgi vai uz laiku pārtraukt uzturēt ZOLT Lietotni. Neraugoties uz ZOLT Tīmekļa Lietotnes izmantošanas pārtraukšanu, visas nenokārtotās maksājumu saistības, kas radušās starp Klientu un ZOLT, un/vai Partneri, paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.
 • ZOLT ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Jebkuras izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas ZOLT Tīmekļa Lietotnē. ZOLT Tīmekļa Lietotnes turpmāka lietošana uzskatāma par Klienta piekrišanu šādām izmaiņām.
 • Noteikumiem piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikas spēkā esošās tiesību normas. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas var rasties Noteikumu sakarā starp Klientu un ZOLT, un/vai Partneri, tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Загрузите приложение через Google Play и App Store