10€
Atlaide pirmajam pasūtījumam
Privātuma politika
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZOLT”, reģistrācijas numurs: Nr. 40203290072, juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002, Latvija. (“ZOLT”).
Kam ir piemērojama šī Privātuma Politika

Šī privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko ZOLT veic par:

 • fiziskajām personām – ZOLT klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • ZOLT uzturēto mājaslapu apmeklētājiem;
 • personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar ZOLT
 • rīkotajām mārketinga aktivitātēm.
Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formātā persona savus personas datus ir sniegusi - klātienē, ZOLT mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski.
Kādi personas dati tiek apstrādāti

Par personas datiem uzskata jebkādu informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

ZOLT apstrādā šādus personas datus:

 • Vārds,uzvārds
 • Personas kods
 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Bankas konta numurs un cita ar maksājumu saistīta informācija
 • Brīvprātīgi sniegta informācija, aizpildot ZOLT mājaslapā un/vai aplikācijā esošo kontaktformu, pieteikumu vai reģistrācijas formu.
 • Atrašanās vieta - Kad savā ierīcē palaižat ZOLT mobilo lietotni, mēs apkopojam atrašanās vietas datus, izmantojot GPS, Wi-Fi vai mobilo sakaru triangulāciju. Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu atrašanās vietas izsekošanas pakalpojumu mūsu vietnē. Mēs saglabājam šos datus tikai tik ilgi, cik tas ir saprātīgi mūsu pakalpojuma sniegšanai. Novecojušie dati tiek izņemti no mūsu datu bāzes.
Personas datu aizsardzība

ZOLT ir svarīga Jūsu datu drošība un aizsardzība. ZOLT ir saistošas normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma.

ZOLT ievēro normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, kas ietver Jūsu kā datu subjekta tiesību ievērošanu un aizsardzību. Ieviešot datu aizsardzības prasības ZOLT ņem vērā riskus un ZOLT pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Datu aizsardzībai ZOLT izmanto pieejamās tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ZOLT saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 • Mēs aizsargājam jūsu datus jūsu ierīcē. ZOLT mobilā lietotne apkopo atrašanās vietas datus no jūsu izsekotās ierīces. Mēs šifrējam jūsu atrašanās vietas datus, kad tie tiek pārraidīti no jūsu ierīces uz mūsu serveri. Pēc datu pārraides pabeigšanas mēs dzēšam šos datus no jūsu ierīces;
 • Mēs aizsargājam jūsu datus tiešsaistē. Piekļuvi datiem aizsargā konta autentifikācijas process. Tikai konta īpašnieks, kurš zina konta akreditācijas datus, var piekļūt jūsu datiem jūsu kontā. Citi lietotāji nevar piekļūt jūsu datiem, ja vien neesat izvēlējies atrašanās vietas kopīgošanu;
 • Mēs aizsargājam jūsu datus bezsaistē. Jūsu konta un atrašanās vietas dati tiek glabāti mūsu drošajā datubāzē. Piekļuve tiek piešķirta tikai darbiniekam, kuram informācija ir nepieciešama konkrēta darba veikšanai. Serveris, kurā mēs glabājam savu datu bāzi, tiek mitināts ar Amazon Web Service drošā vidē;
Personas datu apstrādes nolūks

ZOLT apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • nodrošināšanai, kas ietver pasūtījuma noformēšanu, līguma noslēgšanu, izpildi un ar to saistītās konsultācijas, kā arī norēķinu administrēšanu;
 • pircēja identificēšanai;
 • jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • preču un pakalpojumu reklamēšanai un citiem komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • īpašuma aizsardzībai un citu personu drošībai;
 • citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta personas piekrišana, tai skaitā un ne tikai – mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai, biznesa plānošanai un analītikai.

Līguma noslēgšana un izpilde

ZOLT pakalpojumi tiek sniegti, balstoties uz klienta un ZOLT mutisku vai rakstveida vienošanos.

ZOLT veic personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams līguma sagatavošanai, kā arī izpildei.

Normatīvo aktu izpilde

Noteiktos gadījumos ZOLT var apstrādāt personas, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. Tā piemēram, nodokļu administrēšanas mērķiem tiek apstrādāti dati par saņemtajiem maksājumiem.

Piekrišana

Atsevišķos gadījumos ZOLT var lūgt piekrišanu personas datu apstrādei. Šādos gadījumos piekrišana tiek lūgta pirms personas datu apstrādes uzsākšanas, pirms tam iepazīstinot ar plānoto datu apstrādi.

Piekrišana var tikt lūgta komerciālu paziņojumu saņemšanai vai, piemēram, aptauju veikšanai. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), persona piekrīt, ka ZOLT var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar sniegto novērtējumu.

Piekrišana nav obligāta un persona var arī atteikties sniegt piekrišanu tās personas datu apstrādei. Personai ir arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota vai sazinoties ar ZOLT. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas pirms atsaukuma. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Leģitīma interese

ZOLT interesēs ir nodrošināt veiksmīgu uzņēmuma darbību un pakalpojumu sniegšanu, kā arī pasargāt savu īpašumu un finansiālo saistību izpildi. Tādēļ, ZOLT var veikt personas datu apstrādi ciktāl tas nepieciešams šādu leģitīmo interešu nodrošināšanai:

 • pārbaudīt personas identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;
 • nodrošināt parādu piedziņu;
 • nodrošināt kvalitatīvu un aktuālu piedāvāto pakalpojumu klāstu, balstoties uz lietotāja atrašanās vietu;
 • veikt saziņu saistībā ar jebkuras personas iesūtītajiem jautājumiem;
 • veikt darbības klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecisku darbību veikšanu pret ZOLT;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
Automatizētu lēmumu pieņemšana

ZOLT var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Par šādām darbībām ZOLT informē atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas rada tiesiskās sekas (piemēram, pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp ZOLT un attiecīgo personu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz piekrišanu.

Personas datu saņēmēju kategorijas

ZOLT var nodot personas datus tādiem pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina uzņēmuma darbību un veic personas datu apstrādi ZOLT vārdā un uzdevumā (datu apstrādātāji). Piemēram, ZOLT var piesaistīt IT pakalpojumu sniedzējus, kas uztur ZOLT mājas lapu. Citi datu apstrādātāji ietver:

 • mārketinga aģentūras;
 • grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juristi, nodokļu konsultanti;
 • citas personas, kas nodrošina ZOLT pamatdarbību un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu.

ZOLT nodrošina, ka datu apstrādātāji, kas apstrādā personas datus ZOLT vārdā un uzdevumā, saglabā konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Personas dati var tikt nodoti arī citām personām, kas neveic personas datu apstrādi ZOLT vārdā un uzdevumā (datu pārziņi). Tie ietver:

 • tiesībsargājošās iestādes;
 • bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • citas personas pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Datu apstrādi, ko veic datu pārziņi, regulē attiecīgo datu pārziņu lietošanas noteikumi un privātuma politikas. ZOLT nav atbildīgs par šādu personu – datu pārziņu- veiktu datu apstrādi.

Personas datu nodošana ārpus ES

ZOLT nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Personas datu glabāšanas ilgums

ZOLT glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar pakalpojumu līgums vai tiek sniegts pakalpojums;
 • dati ir nepieciešami tādam nolūkam, kādam tie vākti;
 • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts personas iesniegums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ZOLT vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr ZOLT pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi beidz pastāvēt, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.
Veiciet šīs darbības, lai noņemtu savus personas atrašanās vietas datus no sava konta.
 • Atinstalējiet ZOLT mobilo lietotni no savas ierīces.
 • Piesakieties vietnes konta lapā, lai noņemtu ierīci no sava konta. Kad ierīce tiek noņemta, tiek noņemti arī tās atrašanās vietas dati.
 • Ja esat abonējis kādus pakalpojumus, atceliet abonementus sava konta lapā.
 • Jūsu konts tiks automātiski noņemts pēc sešiem mēnešiem.
 • Ja jums ir nekavējoties jānoņem savs konts, lūdzu, rakstiet mums uz birojs@zoltapp.lv
Piekļuve personas datiem un citas tiesības

Jebkurai personai (datu subjektam) ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, kā arī saņemt savu personas datu kopiju, pieprasīt ZOLT veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu. Datu subjektam ir arī tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ZOLT leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Kontaktinformācija jautājumos par personas datu apstrādi vai aizsardzību:

 • Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002, Latvija
 • E-pasta adrese: birojs@zoltapp.lv

Lai pārliecinātos par iesniedzēja identitāti, ZOLT adresētos jautājumus un pieprasījumus jānoformē rakstveidā un jāparaksta pašrocīgi vai ar elektronisko parakstu.

ZOLT nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem ZOLT apstrādē esošajiem personas datiem.

Komerciāli paziņojumi

ZOLT var sūtīt komerciālus paziņojums klientiem par līdzīgām precēm un pakalpojumiem. Cita veida komerciāli paziņojumi var tikt saņemti tikai ar iepriekš saņemtu personas piekrišanu.

Persona var jebkurā laikā atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas:

 • nosūtot e-pastu uz adresi: birojs@zoltapp.lv
 • zvanot uz tālruni nr. +371 26171760;
 • iesniedzot ZOLT birojā rakstveida iesniegumu;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

ZOLT pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts attiecīgais pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var ilgt līdz 3 darba dienām.

Personas datu apstrādes nolūki

Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama pakalpojumu pieteikšanai un izpildei, vai saskaņā ar tiesību aktiem, ZOLT nevar nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana

Portālā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību.

Sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox vai Safari, saglabā Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

Izmantotās sīkdatnes

Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam, pamatojoties uz ZOLT leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver pārlūkprogrammu;
 • Pastāvīgās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles un ļauj ērtāk lietot Portālu, pamatojoties uz ZOLT leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, kas norādīts faila parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;
 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes)/ reklāmas sīkdatnes - faili no serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar ZOLT. Šie faili ļauj pielāgot reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem, kā arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.
Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Šie iestatījumi ir pieejami pārlūkprogrammu izvēlnēs.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Citi noteikumi

ZOLT ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, publicējot jaunāko versiju ZOLT mājas lapā.

Lejupielādēt mobilo aplikāciju, izmantojot Google Play un App Store